مشخصات کارجو
۰۹۳۷۱۷۵۹۸۸۶
نام و نام خانوادگی: مجید سوری
سن:24 سال
سوابق کاری:ناظربرق ساختمان دراهواز
آدرس:وارده نشده است
آخرین مدرک تحصیلی:لیسانس برق
ایمیل کارجو:
حوزه شهرهای فعالیت کاری:بهبهان

توضیحات