مشخصات کارجو
09168717558
نام و نام خانوادگی: سمیراکاویانی
سن:29 سال
سوابق کاری:سابقه کاردرIspودفترطراحی فتوشاپ دارم
آدرس:وارده نشده است
آخرین مدرک تحصیلی:لیسانس کامپیوتر
ایمیل کارجو:samira.mhzb@gmail.com
حوزه شهرهای فعالیت کاری:بهبهان

توضیحات