مهندس RS&GIS_ تسلط کامل به نرم افزارهای مربوطه

مشخصات کارجو
09165824018
نام و نام خانوادگی: زهرا جریده
سن: سال
سوابق کاری:وارده نشده است
آدرس:وارده نشده است
آخرین مدرک تحصیلی:فوق لیسانس سنجش از دور و gis
ایمیل کارجو:zjride@yahoo.com
حوزه شهرهای فعالیت کاری:بهبهان ، اهواز و سایر شهرهای خوزستان

توضیحات


اینجانب تسلط کامل به نرم افزا های مورد نیاز در حیطه سنجش از دور و gisرا دارا می باشم

Share